ผลลัพธ์เพิ่มเติม...

Generic selectors
ตรงทั้งหมดเท่านั้น
ค้นหาในหัวข้อ
ค้นหาในเนื้อหา
Post Type Selectors

การเคหะแห่งชาติ ให้ความสำคัญต่อข้อมูลส่วนบุคคลโดยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และตระหนักดีถึงความประสงค์เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของลูกค้าหรือประชาชน ในการดำเนินธุรกิจและให้บริการกับลูกค้าหรือประชาชน ซึ่งได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

การเคหะแห่งชาติ ในฐานะผู้คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ตามกฎหมายในการแจ้งให้ท่านทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว การเคหะแห่งชาติจึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อให้ท่านทราบถึงนโยบายในการรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อยืนยันว่าการเคหะแห่งชาติดำเนินการตามกฎหมายในการให้ความคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือประชาชน รายละเอียด ดังนี้

1. ความหมายของข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลแบ่งออกเป็นสองประเภท ได้แก่
ข้อมูลส่วนบุคคล (ทั่วไป) หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลของคนที่มีชีวิตอยู่ที่สามารถระบุตัวตนของบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น ชื่อ – นามสกุล ที่อยู่ Email address หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เป็นต้น
ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว (Sensitive Personal Data) ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษ ซึ่งจำเป็นต้องให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลประเภทนี้ เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญาพฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม และข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกัน โดยไม่ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือตามที่กฎหมายอนุญาต

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่การเคหะแห่งชาติเก็บรวบรวมจากลูกค้าหรือประชาชน

การเคหะแห่งชาติเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านเมื่อ:
 • ท่านเข้าเว็บไซต์ของการเคหะแห่งชาติ
 • ท่านให้ข้อมูลกับการเคหะแห่งชาติผ่านเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น
 • ท่านให้ข้อมูลกับการเคหะแห่งชาติผ่านการติดต่อสอบถามผ่านช่องทางออนไลน์ของการเคหะแห่งชาติหรือช่องทางปกติ
การเคหะแห่งชาติเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นในการให้บริการกับท่าน เพื่อให้ท่านติดต่อสอบถามข้อมูล และเพื่อดำเนินธุรกิจในทางที่ท่านสามารถคาดหวังได้ว่าการเคหะแห่งชาติจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการนั้น การเคหะแห่งชาติอาจเก็บรวบรวม ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่างๆ ของท่าน ซึ่งสามารถจำแนกเป็นกลุ่มได้ดังนี้
 • ข้อมูลการติดต่อ (Contact Data) ได้แก่ข้อมูล เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ Email address หมายเลขโทรศัพท์ โครงการที่อยู่อาศัยที่ท่านสนใจ ช่วงงบประมาณในการซื้อโครงการ เหตุผลในการซื้อที่อยู่อาศัย
 • ข้อมูลด้านเทคนิค (Technical Data) ได้แก่ข้อมูล เช่น หมายเลข IP Address ของคอมพิวเตอร์ ชนิดของบราวเซอร์ การตั้งค่าเรื่องเขตเวลา (Time Zone), ที่ตั้ง (Location), ระบบปฏิบัติการ, แพลตฟอร์มและเทคโนโลยีของอุปกรณ์ที่ใช้เข้าเว็บไซต์
 • ข้อมูลการใช้งาน (Usage Data) ได้แก่ข้อมูล เช่น หน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าถึงก่อนที่ท่านจะเข้าสู่แพลตฟอร์ม หน้าเว็บไซต์ที่ที่ท่านเข้าชม, จำนวนเวลาที่ท่านใช้ในการชมหน้าเว็บไซต์ สินค้าหรือข้อมูลที่ท่านค้นหาในแพลตฟอร์ม เวลาและวันที่ข้าชมเว็บไซต์ ข้อมูลการกดดูเว็บไซต์
 • ข้อมูลการสื่อสาร (Communication Data) ได้แก่ข้อมูล เช่น Email address บันทึกข้อมูลสนทนาและข้อมูลในการสื่อสาร
 • ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำสัญญา (Contract-related Data) ได้แก่ข้อมูล เช่น หมายเลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ หมายเลขบัตรเครดิต, วันเดือนปีเกิด เพศ

3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

3.1 การเคหะแห่งชาติได้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มาจากท่านโดยตรง ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
 • ท่านลงทะเบียนโดยการสร้างบัญชีผ่านเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น
 • ท่านติดต่อกับการเคหะแห่งชาติเพื่อขอรับข้อมูลโครงการที่อยู่อาศัยที่ท่านสนใจ
 • ท่านนัดหมายเพื่อเข้าชมโครงการที่อยู่อาศัย
 • ท่านให้ข้อมูลกับการเคหะแห่งชาติเมื่อเข้ามาเยี่ยมชมโครงการที่อยู่อาศัย
 • ท่านเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายของการเคหะแห่งชาติผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่องทาง Social Network หรือช่องทางปกติ
3.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่การเคหะแห่งชาติได้รับมาจากบุคคลภายนอก (Third Party) ที่ดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของการเคหะแห่งชาติ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่ถูกนำไปใช้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่การเคหะแห่งชาติได้กำหนดหรือสั่งไว้ และการเคหะแห่งชาติได้กำหนดให้บุคคลภายนอกต้องรักษาความลับและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามมาตรฐานของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย
3.3 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มาจากคุกกี้ (Cookies)
(“คุกกี้” หมายถึง ข้อมูลที่ได้ส่งจากเว็บไซต์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ในขณะที่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นกำลังเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของการเคหะแห่งชาติ)
เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของการเคหะแห่งชาติ ข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้การเคหะแห่งชาติสามารถจัดให้มีการบริการที่ดีขึ้น เร็วขึ้น ปลอดภัยขึ้น และเพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน เมื่อท่านใช้บริการ และ/หรือเข้าสู่แพลตฟอร์ม

4. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม การใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

การเคหะแห่งชาติใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ขอบเขตของกฎหมายคุ้มครองข้อมูล และเก็บรวบรวมข้อมูลเพียงเท่าที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการดังกล่าว การเคหะแห่งชาติจะจัดเก็บเพียงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจหรือการให้บริการระหว่างท่านกับการเคหะแห่งชาติที่เป็นการจำเป็น:
 • เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของการเคหะแห่งชาติ (Legitimate Interests) หรือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลภายนอก หรือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของท่าน โดยที่ไม่ทำให้สิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นลดน้อยลง
 • เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านเป็นคู่สัญญา หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญา
 • เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของการเคหะแห่งชาติ หรือเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
การเคหะแห่งชาติได้สรุปการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการดำเนินธุรกิจหรือการให้บริการกับท่าน พร้อมทั้งอธิบายฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ชอบธรรม (Lawful Basis of Processing) ที่การเคหะแห่งชาติใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในแต่ละกิจกรรมตามข้อมูลข้างล่าง
1) ดำเนินธุรกิจหรือให้บริการกับท่าน รวมถึงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่ท่านสนใจ
ประเภทข้อมูล
 1. ข้อมูลการติดต่อ
 2. ข้อมูลการสื่อสาร
ฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ชอบธรรม
 1. เพื่อการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาให้บริการ
 2. เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของการเคหะแห่งชาติในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่ท่านสนใจ

2) เพื่อจัดการความสัมพันธ์กับท่านในฐานะลูกค้า (Customer Relations) โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ

ประเภทข้อมูล
 1. ข้อมูลการติดต่อ
 2. ข้อมูลการสื่อสาร
ฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ชอบธรรม
 1. เพื่อการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา
 2. เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของการเคหะแห่งชาติในการแนะนำโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการของท่าน และเก็บข้อมูลรวมถึงศึกษารูปแบบการใช้บริการของลูกค้าเพื่อพัฒนาบริการของการเคหะแห่งชาติ

3) เพื่อบริหารจัดการเว็บไซต์ของการเคหะแห่งชาติ พัฒนาการดำเนินธุรกิจหรือบริการของการเคหะแห่งชาติ และเพื่อแก้ปัญหาในเชิงเทคนิคที่เกิดขึ้นในการใช้เว็บไซต์

ประเภทข้อมูล
 1. ข้อมูลการติดต่อ
 2. ข้อมูลด้านเทคนิค
ฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ชอบธรรม
เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของการเคหะแห่งชาติในการนำข้อมูลและสถิติการใช้งานเว็บไซต์ของท่านมาวางแผนธุรกิจเพื่อพัฒนาการให้บริการของการเคหะแห่งชาติเพื่อให้บริการลูกค้าได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
4) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในการพัฒนาเว็บไซต์ และพัฒนาประสบการณ์ของลูกค้าในการรับบริการจากการเคหะแห่งชาติ
ประเภทข้อมูล
 1. ข้อมูลด้านเทคนิค
 2. ข้อมูลการใช้งาน
ฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ชอบธรรม
เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของการเคหะแห่งชาติในการกำหนดเป้าหมายลูกค้า ลักษณะการใช้งานของลูกค้า และการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบโจทก์การใช้งานของลูกค้า
5) เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของการเคหะแห่งชาติในการกำหนดเป้าหมายลูกค้า ลักษณะการใช้งานของลูกค้า และการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบโจทก์การใช้งานของลูกค้า
ประเภทข้อมูล
 1. ข้อมูลการติดต่อ
 2. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำสัญญา
ฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ชอบธรรม
เพื่อการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา
6) ติดต่อและส่งข้อมูลกับธนาคารเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินการด้านการสมัครขอสินเชื่อ
ประเภทข้อมูล
 1. ข้อมูลการติดต่อ
 2. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำสัญญา
ฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ชอบธรรม
เพื่อการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการสมัครขอสินเชื่อ
7) เพื่อทำการตลาดแบบตรงกับท่านในการเสนอโครงการหรือบริการอื่นที่ท่านอาจสนใจ (เฉพาะกรณีที่ท่านให้ความยินยอม)
ประเภทข้อมูล
 1. ข้อมูลการติดต่อ
ฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ชอบธรรม
การเคหะแห่งชาติจะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านในการให้เรานำข้อมูลส่วนบุคคลท่านไปทำการตลาดแบบตรงสำหรับการเสนอโครงการที่อยู่อาศัยหรือบริการที่ท่านอาจสนใจ
8) เพื่อบริการจัดการด้านนิติบุคคลและการอยู่อาศัยในโครงการ หลังจากท่านได้ซื้อโครงการที่อยู่อาศัยกับการเคหะแห่งชาติแล้ว โดยจะแบ่งปันข้อมูลกับบริษัท จัดการทรัพย์สินและชุมชน จำกัด (CEMCO) และบริษัทอื่นๆ ที่เป็นบริษัทในเครือของการเคหะแห่งชาติ เพื่อบริหารงานด้านนิติบุคคล และการอยู่อาศัยในโครงการ และบริษัทในเครือของการเคหะแห่งชาติ เพื่อการให้บริการด้านนิติบุคคลผ่าน NHA Service Application และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการอยู่อาศัย และประโยชน์ของผู้อยู่อาศัยในโครงการ
ประเภทข้อมูล
 1. ข้อมูลการติดต่อ
 2. ข้อมูลการสื่อสาร
ฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ชอบธรรม
เพื่อการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาให้บริการด้านนิติบุคคลที่ท่านเป็นคู่สัญญากับบริษัท จัดการทรัพย์สินและชุมชน จำกัด (CEMCO) รวมทั้งบริษัทที่ให้บริการอื่นๆ ที่เป็นบริษัทในเครือของการเคหะแห่งชาติ เพื่อบริหารงานด้านนิติบุคคล และการอยู่อาศัยในโครงการ และบริษัทในเครือของการเคหะแห่งชาติ เพื่อการให้บริการด้านนิติบุคคลผ่าน NHA Service Application และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการอยู่อาศัย และประโยชน์ของผู้อยู่อาศัยในโครงการ
การเคหะแห่งชาติอาจใช้ฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ชอบธรรมมากกว่าหนึ่งฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในแต่ละกิจกรรมของการเคหะแห่งชาติที่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
5. การเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล
5.1 การเคหะแห่งชาติอาจเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือตามที่กฎหมายอนุญาต ให้กับบุคคลภายนอก ดังต่อไปนี้
 • หน่วยงานภาครัฐที่การเคหะแห่งชาติสังกัด เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • บริษัทในเครือของการเคหะแห่งชาติ
 • แพลตฟอร์มโฆษณาออนไลน์ของการเคหะแห่งชาติ
 • บริษัทหรือที่ปรึกษาด้านการตลาดของการเคหะแห่งชาติ
 • หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของการเคหะแห่งชาติ เช่น สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • ที่ปรึกษาทางธุรกิจหรือทางวิชาชีพของการเคหะแห่งชาติ
การเคหะแห่งชาติกำหนดให้บุคคลภายนอกที่การเคหะแห่งชาติเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังกล่าวข้างต้น ต้องรักษาความลับและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามมาตรฐานที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทยกำหนด และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้เฉพาะตามวัตถุประสงค์ที่การเคหะแห่งชาติได้กำหนดหรือมีคำสั่งให้บุคคลภายนอกนั้นดำเนินการ บุคคลภายนอกจะไม่สามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้
5.2 เมื่อถูกร้องขอ การเคหะแห่งชาติอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น เพื่อป้องกันการข่มขู่ต่อชีวิตหรือร่างกาย เพื่อวัตถุประสงค์ในการบังคับใช้กฎหมาย การตั้งข้อหา การใช้สิทธิ์ปกป้องสิทธิทางกฎหมาย การป้องกันกรณีฉ้อโกง

6. การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

การเคหะแห่งชาติเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระบบงานสารสนเทศของการเคหะแห่งชาติ และจัดให้มีการรักษาความปลอดภัยที่มีมาตรฐาน เพื่อให้ระบบงานสารสนเทศของการเคหะแห่งชาติ และการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความปลอดภัยโดยมีมาตรการดังนี้
 • จำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจจะเข้าถึงได้โดยพนักงาน ตัวแทน คู่ค้า หรือบุคคลภายนอก การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกจะสามารถทำได้เท่าที่กำหนดไว้หรือตามคำสั่ง ซึ่งบุคคลภายนอกจะต้องมีหน้าที่ในการรักษาความลับและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • จัดให้มีวิธีการทางเทคโนโลยีเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต
 • จัดการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อความปลอดภัยเมื่อข้อมูลดังกล่าวไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย การดำเนินธุรกิจหรือการให้บริการของการเคหะแห่งชาติอีกต่อไป
 • มีกระบวนการจัดการกับกรณีละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล หรือกรณีที่ต้องสงสัย และต้องแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลแก่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด
ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
 • การเคหะแห่งชาติเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการให้บริการของการเคหะแห่งชาติ และเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดโดยมาตรฐานทางบัญชี มาตรฐานทางกฎหมาย และกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ในการกำหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล การเคหะแห่งชาติจะพิจารณาถึงจำนวน ลักษณะการใช้งาน วัตถุประสงค์ในการให้บริการ ความอ่อนไหวของข้อมูลส่วนบุคคล และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบ และระยะเวลาที่กำหนดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้มาจากคุกกี้ (Cookies) ในการเก็บข้อมูลเมื่อท่านเข้าใช้เว็บไซต์การเคหะแห่งชาติจะเก็บไว้ไม่เกินสิบสามเดือน หรือตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

 

7. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิในการดำเนินการตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้ ดังต่อไปนี้
 • ท่านมีสิทธิเพิกถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent) ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลท่านได้ให้ความยินยอมกับการเคหะแห่งชาติได้ ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับการเคหะแห่งชาติ
 • ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (Right of Access) และขอให้การเคหะแห่งชาติทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้การเคหะแห่งชาติเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อการเคหะแห่งชาติได้
 • ท่านมีสิทธิให้การเคหะแห่งชาติแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง หรือเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ (Right to Rectification)
 • ท่านมีสิทธิในการขอให้การเคหะแห่งชาติทำการลบข้อมูลของท่านด้วยเหตุบางประการได้ (Right to Erasure)
 • ท่านมีสิทธิขอให้การเคหะแห่งชาติระงับใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุผลบางประการได้ (Right to Restriction of Processing)
 • ท่านมีสิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับการเคหะแห่งชาติไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่นหรือตัวท่านเองด้วยเหตุผลบางประการได้ (Right to Data Portability)
 • ท่านมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลของท่านด้วยเหตุผลบางประการได้ (Right to Object)
 • ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของข้อมูล (Data Protection Officer : DPO) ของการเคหะแห่งชาติ หรือของบริษัทในเครือของการเคหะแห่งชาติ เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิข้างต้นได้

 

8. กิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาด

การเคหะแห่งชาติอาจดำเนินกิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาดหรือให้บุคคลภายนอกที่การเคหะแห่งชาติมีข้อกำหนดหรือคำสั่งให้ดำเนินการ ในกรณีดังต่อไปนี้
 • ในกรณีที่การเคหะแห่งชาตินำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในการทำการตลาดแบบตรง (Direct Marketing) กับท่าน การเคหะแห่งชาติจะดำเนินการได้เฉพาะกรณีที่ท่านให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งกับการเคหะแห่งชาติ และการเคหะแห่งชาติได้ดำเนินการแจ้งถึงวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลท่านเพื่อการทำการตลาดแบบตรงนั้นกับท่านแล้ว ทั้งนี้ ท่านสามารถยกเลิกการให้ความยินยอมกับการเคหะแห่งชาติในเรื่องการทำการตลาดแบบตรงได้ตลอดเวลาโดยผ่านระบบการยกเลิกการรับข้อมูลของการเคหะแห่งชาติ
 • ในกรณีการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายของการเคหะแห่งชาติ เช่น กิจกรรมการเล่นเกม หรือกิจกรรมในช่องทาง Social Network ต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของการเคหะแห่งชาติให้บุคคลทั่วไปทราบ การเคหะแห่งชาติจะไม่นำข้อมูลของท่านไปประมวลผลเพื่อทำการตลาดแบบตรง (Direct Marketing) ยกเว้นท่านจะให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งให้เรานำข้อมูลส่วนบุคคลไปทำการตลาดแบบตรงได้ โดยการเคหะแห่งชาติจะแจ้งท่านถึงวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลท่านเพื่อการทำการตลาดแบบตรง และท่านสามารถยกเลิกการให้ความยินยอมกับการเคหะแห่งชาติในเรื่องการทำการตลาดแบบตรงได้ตลอดเวลาโดยผ่านระบบการยกเลิกการรับข้อมูลของการเคหะแห่งชาติ

 

9. นโยบายเรื่องคุกกี้ (Cookies)

Cookies คือ Text Files ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่านที่ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล Log การใช้งานอินเทอร์เน็ตของท่าน หรือพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่อง Cookies ได้จาก https://www.allaboutcookies.org การเคหะแห่งชาติใช้ Cookies ในการจัดเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่านเพื่อช่วยให้การเคหะแห่งชาติสามารถจัดให้มีการบริการที่ดีขึ้น เร็วขึ้น และปลอดภัยขึ้น ตลอดทั้งเพื่อความเป็นส่วนตัวของท่านเมื่อท่านใช้บริการผ่านเว็บไซต์ของการเคหะแห่งชาติ โดยการเคหะแห่งชาติใช้ Cookies ในกรณีดังต่อไปนี้
 • Cookies เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ (Functionality Cookies): การเคหะแห่งชาติใช้ Cookies ประเภทนี้เพื่อช่วยให้เราจดจำอุปกรณ์หรือบราวเซอร์ของท่านเพื่อให้การเคหะแห่งชาติสามารถจัดทำเนื้อหาให้เหมาะสมกับความสนใจส่วนบุคคลของท่านได้รวดเร็วขึ้น และช่วยให้การบริการและแพลตฟอร์มสะดวกสบายและเป็นประโยชน์ต่อท่านมากขึ้น ในการปิดใช้งาน Cookies นี้ ท่านสามารถตั้งค่าอุปกรณ์ของท่านโดยดูวิธีการช่วยเหลือของบราวเซอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน
 • Cookies เพื่อการวิเคราะห์ (Analytic Cookies): การเคหะแห่งชาติใช้ Analytics Cookies ที่ให้บริการโดย Facebook และ Google เพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานของผู้เข้าชมเว็บไซต์เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการให้ท่านผ่านการโฆษณาใน Social Media หากท่านไม่ยินยอมให้บุคคลภายนอกเหล่านี้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถเลือกปิดการใช้งาน Cookies ลักษณะนี้บนหน้าเว็บไซต์การเคหะแห่งชาติ

 

10. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ Website อื่น

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้เฉพาะสำหรับการให้บริการของการเคหะแห่งชาติและการใช้งานเว็บไซต์ของการเคหะแห่งชาติเท่านั้น หากท่านได้กด Link ไปยังเว็บไซต์อื่น (แม้จะผ่านช่องทางในเว็บไซต์ของการเคหะแห่งชาติก็ตาม) ท่านจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรากฏในเว็บไซต์นั้นๆ แยกต่างหากจากของการเคหะแห่งชาติ

11. การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การเคหะแห่งชาติจะดำเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพของนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำ ทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราวหากมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของการเคหะแห่งชาติอันเนื่องมาจากเหตุผลต่าง ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงมสงเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย โดยการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะมีผลใช้บังคับเมื่อการเคหะแห่งชาติประกาศหรือตีพิมพ์ไว้บนเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มอื่นของการเคหะแห่งชาติ

12. ช่องทางการติดต่อ

หากท่านมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับแนวปฏิบัติ รายละเอียดผู้ควบคุมข้อมูล และกิจกรรมของการเคหะแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือหากท่านต้องการติดต่อเพื่อขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล ท่านสามารถติดต่อได้ดังช่องทางต่อไปนี้
การเคหะแห่งชาติ
สถานที่ติดต่อ : 905 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ : Call Center 1615
E-mail : nhic@nha.co.th