Generic selectors
ตรงทั้งหมดเท่านั้น
ค้นหาในหัวข้อ
ค้นหาในเนื้อหา
Post Type Selectors

Rs-service
การอยู่อาศัย และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ได้เข้าถึงและใช้บริการได้โดยสะดวกและเบ็ดเสร็จจากศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ
Service Image
Rs-service
องค์ความรู้ด้านที่อยู่อาศัยอย่างเป็นระบบ และเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและการจัดทำรายงานวิเคราะห์สถานการณ์ที่อยู่อาศัยต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการเงิน
Service Image
Rs-service
โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรวบรวมบริการ และช่องทางการเข้าถึงความต้องการด้านที่อยู่อาศัย
Service Image
2561 - 2564

ผลการดำเนินงาน

2561

เปิดศูนย์เป็นทางการ เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2561 โดยมี พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.พม. ขณะนั้นเป็นประธาน

Process Image
Process Image

- แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อน
- กคช. หารือกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น DEPA, REIC, DGA และสำนักงานสถิติแห่งชาติ
- ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน 1/2562

2562

2562

- แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อน
- กคช. หารือกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น DEPA, REIC, DGA และสำนักงานสถิติแห่งชาติ
- ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน 1/2562

Process Image

2563

- ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กคช. กับ สนค. และ GBDi โดย GBDi ได้พัฒนาแบบจำลอง Customer Segmentation และ Credit Scoring
- ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน 1/2563
- ประชุมการเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กฟน., กปภ., กฟภ. และ REIC
- จัดเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น Workshop Metadata และ Design Thinking Canvas กับรัฐและเอกชน

Process Image
Process Image

- ประชุมหารือเชื่อมโยงข้อมูลโครงการบ้านมั่นคงและบ้านพอเพียงของ พอช.
- ประชุมหารือเชื่อมโยงข้อมูล พม. ร่วมกับ กคช., กยผ.สป.พม., ศทส.สป.พม. และ พอช.
โดยมีแนวทางจัดทำมาตรฐานข้อมูลกลางร่วมกันและจัดทำ Application Credit Scoring
และพัฒนา Application Personalized Recommendation Model

2564

2564

- ประชุมหารือเชื่อมโยงข้อมูลโครงการบ้านมั่นคงและบ้านพอเพียงของ พอช.
- ประชุมหารือเชื่อมโยงข้อมูล พม. ร่วมกับ กคช., กยผ.สป.พม., ศทส.สป.พม. และ พอช.
โดยมีแนวทางจัดทำมาตรฐานข้อมูลกลางร่วมกันและจัดทำ Application Credit Scoring
และพัฒนา Application Personalized Recommendation Model

Process Image
News & Update

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ณ ธอส.(สำนักงานใหญ่) ได้มีก...
วันนี้ (21 มีนาคม 2561) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 301...