ผลลัพธ์เพิ่มเติม...

Generic selectors
ตรงทั้งหมดเท่านั้น
ค้นหาในหัวข้อ
ค้นหาในเนื้อหา
Post Type Selectors

Rs-service
การอยู่อาศัย และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ได้เข้าถึงและใช้บริการได้โดยสะดวกและเบ็ดเสร็จจากศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ
Service Image
Rs-service
องค์ความรู้ด้านที่อยู่อาศัยอย่างเป็นระบบ และเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและการจัดทำรายงานวิเคราะห์สถานการณ์ที่อยู่อาศัยต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการเงิน
Service Image
Rs-service
โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรวบรวมบริการ และช่องทางการเข้าถึงความต้องการด้านที่อยู่อาศัย
Service Image

วารสารข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ

รายงานสถานการณ์ที่อยู่อาศัย

News & Update

ข่าวสารประชาสัมพันธ์