ผลลัพธ์เพิ่มเติม...

Generic selectors
ตรงทั้งหมดเท่านั้น
ค้นหาในหัวข้อ
ค้นหาในเนื้อหา
Post Type Selectors

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นางชฎารัตน์ ไชยเสน ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธาน การประชุม “หารือแนวทางความร่วมมือในการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูล และจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ” ณ ห้องประชุมฝ่ายวิชาการและพัฒนานวัตกรรมเพื่อที่อยู่อาศัย ชั้น 4 อาคาร 2 สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ และผ่านระบบ ZOOM การประชุมนี้ เป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ ช่วงประมาณเดือนมิถุนายน 2565 โดยในแผนระยะแรกจะเป็นการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 20 หน่วยงาน ซึ่งการประชุมวันนี้ เป็นการประชุมระหว่างการเคหะแห่งชาติ กับ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ โดยมี นางสาวฐนิตา เสือป่า ผู้อำนวยการสร้างเสริมพันธมิตร สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทภอ.) พร้อม เจ้าหน้าที่ และนายโชคชัย สิงหเพชร ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและพัฒนานวัตกรรมเพื่อที่อยู่อาศัย การเคหะแห่งชาติ (กคช.) และผู้ปฏิบัติงาน เข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าว สรุปผลการประชุมหารือฯ สทอภ. ยินดีให้การเชื่อมโยงบูรณาการข้อมูลผ่าน Open Platform ในส่วนของ ARD/ Data Cube, Data Service และ Map APIs ผ่าน Gateway เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย อาทิเช่น ข้อมูลด้านเกษตร ภัยพิบัติ เมือง ภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ น้ำ เป็นต้น โดยในปี 2557 สทอภ. ได้เคยจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ร่วมกับ กคช. มาแล้ว ดังนั้น การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในครั้งนี้ จึงเป็นการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับข้อมูลที่จะเชื่อมโยงในปัจจุบันต่อไป